Algemene Voorwaarden

Wandering Minds, handelsnaam van José Schrijver Tekst en Communicatie

Voor de leesbaarheid van dit document hebben wij ervoor gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de ‘jij- en wij-vorm’ te schrijven. Waar ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ staat, wordt Wandering Minds bedoeld. Wandering Minds staat als handelsnaam van José Schrijver Tekst en Communicatie geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71359117. Wandering Minds is een eenmanszaak en gevestigd in Den Haag (2552 LN). 

Algemene voorwaarden

Daar waar aanvullende voorwaarden gelden (die integraal onderdeel uitmaken van deze algemene voorwaarden), staat dat aangegeven. En zijn bepaalde bepalingen onduidelijk? Neem dan contact op met José Schrijver en dan komen we er vast wel uit.

Allereerst worden er in dit document definities uitgelegd. Verder lees je onder welke voorwaarden wij onze diensten leveren, zodat je weet wat wij van elkaar mogen verwachten.

Artikel 1. Definities

 1. ‘Bedrijf’ ben jij, als je handelt als niet natuurlijk persoon maar als ondernemer (zakelijke klant).
 2. ‘Consument’ ben jij, als je handelt als natuurlijk persoon (particuliere klant).
 3. ‘Diensten’ zijn 1-op-1 coaching, cursusen en het organiseren en houden van workshops. Ook verkopen wij online digitale producten en leveren wij SEO diensten en advies.
 4. ‘Locatie’ is de plek waar de (online/offline) uitvoering van onze overeenkomst plaatsvindt.
 5. ‘Overeenkomst’ is onze overeenkomst tot opdracht van dienstverlening of koopovereenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst.
 6. ‘Producten’ zijn onze digitale en fysieke producten (o.a. boeken).
 7. ‘Schriftelijk’ is alle “communicatie via briefpost” en “communicatie via de elektronische weg” zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot e-mail, SMS, Telegram, WhatsApp, communicatie via social media kanalen en/of communicatie via soortgelijke kanalen.
 8. ‘Website’ is de website www.wanderingminds.world

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van onze diensten met of zonder digitale inhoud.
 2. Op de overeenkomst zijn alleen de voorwaarden van Wandering Minds van toepassing.
 3. Jouw voorwaarden of die van anderen worden uitdrukkelijk uitgesloten. Dat betekent dat jij op afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen alleen een beroep kunt doen als wij die uitdrukkelijk én schriftelijk hebben aanvaard.
 4. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling wordt door ons vervangen, waarbij wij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht nemen.
 5. Als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat ze niet van toepassing zijn of dat wij het recht verliezen om in toekomstige gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Bij uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen & offertes

 1. Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend maar hebben een geldigheid van 1 maand, tenzij wij in het aanbod een andere termijn van acceptatie hebben genoemd. Het aanbod vervalt als je ons aanbod niet binnen de gestelde termijn accepteert. Wij hebben dan het recht een nieuwe prijs en nieuwe levertijden te hanteren.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven jou bij overschrijding van die termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij wij dit uitdrukkelijk én schriftelijk hebben afgesproken.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten, tenzij wij dit uitdrukkelijk én schriftelijk hebben afgesproken.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door jouw tijdige aanvaarding van ons aanbod en/of onze offerte.
 2. De overeenkomst kan ook tot stand zijn gekomen als wij uit een gedraging van jou mocht afleiden dat jij ons aanbod en/of onze offerte hebt geaccepteerd.

Artikel 5. Prijzen & prijsindexering

 1. De genoemde prijzen op aanbiedingen, offertes en facturen zijn genoemd in EURO en; (a) exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen voor zakelijke klanten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld; en (b) inclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen voor particuliere klanten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten en administratiekosten, tenzij wij anders hebben afgesproken. Die kosten maken wij altijd vooraf aan jou bekend, waarna we ze bij jouw akkoord bij jou in rekening brengen.
 3. Wij spreken meestal een vaste prijs af voor onze diensten. Maar, als wij geen vaste prijs hebben afgesproken, stellen wij het tarief vast op grond van onze werkelijk bestede uren. Het tarief berekenen wij volgens onze gebruikelijke tarieven, die gelden voor de periode waarin wij werkzaamheden verrichten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Als wij geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren hebben afgesproken, spreken wij een richtprijs af, waar wij eventueel tot 10% vanaf kunnen wijken. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit zal vallen, laten wij jou op tijd weten waarom dat gerechtvaardigd is. Jij hebt dan het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 5. De prijzen voor onze diensten kunnen jaarlijks en met ingang van 1 januari worden aangepast. Ben jij consument dan zullen wij die wijziging ruim van tevoren kenbaar maken, om jou in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen als je het niets eens bent met die wijziging. Passen wij de prijzen aan binnen drie maanden nadat wij de overeenkomst zijn aangegaan en bij jij een consument, dan mag je de overeenkomst opzeggen.
 6. Wettelijke prijsstijgingen en inflatiecorrecties mogen altijd worden doorbelast. Zij worden kenbaar gemaakt op de factuur.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling geschiedt online of via een factuur, maar altijd volgens de bij de specifieke dienst aangegeven wijze, tenzij anders overeengekomen.
 2. Je schrijft het bedrag tijdig en binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur over op het opgegeven bankrekeningnummer. Een en ander tenzij wij anders zijn overeengekomen of tenzij anders staat aangegeven.
 3. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden stem je er ook mee in om betalingen voor ons abonnement te verrichten via automatische incasso. Je machtigt ons om periodieke betalingen automatisch af te schrijven van het opgegeven bankrekeningnummer. De automatische incasso zal plaatsvinden op de overeengekomen vervaldatum zoals vermeld in de factuur. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om de automatische incasso te blijven uitvoeren voor openstaande bedragen totdat de schuld volledig is voldaan. Wij mogen hier extra kosten voor in rekening brengen. Het is daarnaast jouw verantwoordelijkheid om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in bankrekeninggegevens of andere relevante informatie met betrekking tot de automatische incasso. Wij zullen jou vooraf informeren over eventuele wijzigingen in incassodata of andere relevante informatie met betrekking tot jouw betalingen via automatische incasso.
 4. Betaal je niet binnen de afgesproken termijn, dan ben je van rechtswege (automatisch dus) in verzuim, zonder dat wij jou daarvoor hoeven aan te manen. Vanaf dat moment hebben wij het recht om verplichtingen op te schorten totdat jij aan jouw betalingsverplichting hebt voldaan. 
 5. Als jij in verzuim bent, ben jij vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Handel jij als bedrijf, dan komt daar 3% bovenop. Nadat jij in verzuim bent, komen alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, ten laste van jou.
 6. De vergoeding ter zake van (buitengerechtelijke) incassokosten (BIK en WIK) is vastgesteld op maximaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.
 7. De door jou gedane betalingen strekken conform artikel 6:44 BW eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al wijs jij zelf een andere volgorde van toerekening aan.
 8. Je bent verplicht de afgesproken prijs te voldoen, ook al werk je niet mee aan de uitvoering van de overeenkomst. En, ook een klacht schort de betalingsverplichting niet standaard op.

Artikel 7. Informatieverstrekking door jou

 1. Jij stelt op tijd, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze alle informatie beschikbaar, die voor de uitvoering van de opdracht relevant is om tot een goed resultaat te komen. Je bent dus onder meer open en eerlijk over de problematiek, de situatie waar je de coaching of het advies bij wenst en het doel wat je zou willen bereiken.
 2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden. Ook als ze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Stel jij de gewenste informatie, gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en uurtarieven voor jou.

Artikel 8. Uitvoering overeenkomst, wijziging en meerwerk

 1. Wij voeren de overeenkomst naar ons beste inzicht en vermogen uit.
 2. Wij hebben het recht om werkzaamheden eventueel te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering gebeurt in overleg, na schriftelijk akkoord en na betaling van de factuur, tenzij anders afgesproken.
 4. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat we op tijd beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst en aan de afspraak.
 5. Rechten uit onze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande en wederzijdse schriftelijke instemming, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
 6. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij op tijd en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 7. Als wij afspreken dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing of de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij laten jou dat zo spoedig mogelijk en schriftelijk weten.
 8. Als wij een vast bedrag hebben afgesproken, laten wij jou weten in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 9. Afspraken maken, verzetten, annuleren

 1. Mocht het nodig zijn voor de uitvoerig van de overeenkomst, dan worden afspraken gemaakt in onderling overleg.
 2. Voor de urenkaart, webshop, workshop en online cursus gelden de bij die bepaling opgenomen regels.
 3. Het annuleren van een sessie kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de sessie. Annuleer je na die 24 uur, dan zijn wij genoodzaakt om 100% van het bedrag in rekening te brengen. Wij kunnen onze tijd dan immers niet meer anders besteden.
 4. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Kom/verschijn je te laat (online/locatie), dan kunnen wij jou niet garanderen dat de (volledige) afspraak nog kan plaatsvinden.

Artikel 9.1. Annulering cursus (consument)

 1. Een cursus aangegaan in de hoedanigheid van consument, kan niet kosteloos worden geannuleerd.
 2. Het annuleren van een cursus kan kosteloos binnen 14 dagen na aanschaf tot 2 weken voor de startdatum, zonder opgaaf van reden.
 3. Annuleer je na de voorgenoemde veertien dagen en binnen 8 tot 2 weken voor aanvang, dan mogen wij 50% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen, immers hebben wij dan al kosten gemaakt.
 4. Annuleer je na vanaf 2 weken voor de startdatum, dan zijn wij genoodzaakt om 100% van het bedrag in rekening te brengen. Wij kunnen onze tijd dan immers niet meer anders besteden, kunnen we de plek niet zomaar opvullen en wij hebben al kosten gemaakt.
 5. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Kom/verschijn je te laat (online/locatie), dan kunnen wij jou niet garanderen dat de (volledige) cursus nog kan plaatsvinden.
 6. Bij het niet verschijnen vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.

Artikel 9.2. Annulering workshop(consument)

 1. Een workshop aangegaan in de hoedanigheid van consument, kan niet kosteloos worden geannuleerd.
 2. Het annuleren van een workshop kan kosteloos binnen 14 dagen na aanmelding tot 2 weken voor de startdatum, zonder opgaaf van reden.
 3. Annuleer je na de voorgenoemde veertien dagen en binnen 8 tot 2 weken voor aanvang, dan mogen wij 50% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen, immers hebben wij dan al kosten gemaakt.
 4. Annuleer je na vanaf 2 weken voor de startdatum, dan zijn wij genoodzaakt om 100% van het bedrag in rekening te brengen. Wij kunnen onze tijd dan immers niet meer anders besteden, kunnen we de plek niet zomaar opvullen en wij hebben al kosten gemaakt.
 5. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd te komen. Kom/verschijn je te laat (online/locatie), dan kunnen wij jou niet garanderen dat de (volledige) cursus nog kan plaatsvinden.
 6. In de plaatsstelling is mogelijk na onderling overleg met ons en na onze goedkeuring.
 7. Bij het niet verschijnen vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.

Artikel 9.3. Annulering zakelijk afgesloten opdracht

 1. Een opdracht die jij hebt afgesloten in de hoedanigheid van jouw bedrijf, kan na akkoord op de offerte, niet kosteloos worden geannuleerd of opgezegd. Derhalve ben je 100% van het geoffreerde bedrag verschuldigd, tenzij wij afwijken in jouw voordeel redelijk achten.

Artikel 9.4. Annulering door Wandering Minds

 1. Wij mogen een workshop altijd annuleren als er minder dan 3 deelnemers zijn.
 2. Ook mogen wij een sessie en/of opdracht altijd annuleren of verschuiven.
 3. In goed overleg kunnen wij (als mogelijk) ook een vervangende datum overeenkomen. Bij annulering of verschuiving kunnen wij ook besluiten het factuurbedrag aan jou te retourneren of om geen factuur te verzenden. We komen er in elk geval altijd samen uit.

Artikel 10. Duur overeenkomst

 1. Onze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of wij uitdrukkelijk én schriftelijk anders hebben afgesproken. Dat betekent dat onze overeenkomst eindigt door volbrenging of op het door ons overeengekomen tijdstip. Het is daarbij je eigen verantwoordelijkheid om binnen de beschikbare termijn gebruik te maken van datgene dat onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 2. Als wij binnen de looptijd van de overeenkomst voor afronding van bepaalde taken een termijn hebben afgesproken, dan is dit voor ons nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van die termijn stel jij ons schriftelijk in gebreke.
 3. Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet tussentijds opzegbaar. Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden nooit stilzwijgend verlengd. Mocht jij besluiten om tijdens de looptijd van de overeenkomst geen gebruik meer te willen maken van onze diensten en ben jij consument, dan heb jij geen recht op restitutie van het (volledig) overeengekomen bedrag.
 4. Het opzeggen van een (duur)overeenkomst voor onbepaalde tijd gebeurt door opzegging.
 5. Opzeggen gebeurt schriftelijk door het sturen van een email naar [email protected] waarbij jij rekening houdt met een opzegtermijn van een (1) maand, tenzij wij met jou schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt. Ben jij een zakelijke klant, dan blijf jij gedurende deze periode de gebruikelijke hoeveelheid diensten afnemen of wij worden door jou financieel gecompenseerd. De compensatie zal bij opzegging driemaal het gemiddelde (maand)factuurbedrag bedragen.

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst

 1. Wij kunnen de overeenkomst opschorten of met directe ingang beëindigen als:
  • Jij niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt.
  • Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis heb genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen.
  • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
  • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.
  • Wij de kwaliteit van het coaching traject niet kunnen waarborgen als gevolg van jouw handelen of nalaten.
 2. Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht de schade die wij lijden op jou te verhalen.
 3. Bij liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of ben je aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je vermogen beschikken, staat het ons vrij om de overeenkomst direct op te zeggen. Wij zijn jou dan geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen worden direct opeisbaar.
 4. Deze artikelen zijn met in achtneming van de betreffende wetgeving over ontbinding ten behoeve van de consument.
 5. De overeenkomst eindigt bij overlijden van de natuurlijk persoon achter onze onderneming, zonder dat erfgenamen tot enige kosten of (schade)vergoeding gehouden zijn.

Artikel 12. SEO (aanvullend)

 1. De doorlooptijd van het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van advisering is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de door jou geleverde gegevens en informatie en de medewerking.
 2. Als de doorlooptijd van de advisering vertraging oploopt door meerdere factoren en omstandigheden zoals in bovengenoemd lid, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade aan jouw zijde.
 3. Het gevolg van het gebruik van het advies(rapport) van ons, in de breedste zin des woord, door jou is steeds voor jouw eigen rekening en risico. Adviezen door ons gegeven, ontslaan jou uitdrukkelijk ook niet van eventuele onderzoeksverplichtingen.
 4. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door die betreffende derden.

Artikel 13. Abonnement (aanvullend)

 1. Je kunt bij ons een maand,- kwartaal of jaarabonnement afnemen voor een vast tarief per maand.
 2. Het abonnement wordt maandelijks voorafgaand aan de nieuwe maand gefactureerd.
 3. Het abonnement wordt na afloop van de overeengekomen initiële termijn verlengd, maar is vanaf dan maandelijks opzegbaar.
 4. Het abonnement kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Maar, een abonnement eindigt pas na verloop van de initiële termijn. Dat betekent dat bij tussentijdse beëindiging geen restitutie van betaalde gelden plaatsvindt en dat ook de betalingsverplichting niet komt te vervallen voor de resterende termijnen. Je kunt ook tot het einde van de initiële termijn gebruik maken van alles wat het abonnement omvat. 

Artikel 14. Digitaal product (aanvullend)

 1. Betaling geschiedt op de website aangegeven wijze, bij het betreffende product.
 2. Let bij aanschaf van ons digitale product goed op de bepalingen over ons intellectueel eigendom (artikel 24).
 3. Tenzij anders aangegeven, beschik je na betaling direct over de inhoud. Op dat moment kun jij jouw bestelling niet meer annuleren althans er bestaat geen restitutie bij betaalde gelden. Het is dan niet mogelijk om te annuleren en je moet derhalve het volledige bedrag betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is, dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is en dat het herroepingsrecht is uitgesloten.

Artikel 15. Retraite (aanvullend)

 1. Inschrijving kan via de op de website aangegeven wijze en gaat via de partners van Wandering Minds. Let ook op dat de voorwaarden van de partners van Wandering Minds gelden.

Artikel 16. Workshop (aanvullend)

 1. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 2. Je dient het aankoopbedrag direct te voldoen via de website, maar uiterlijk 7 dagen voor aanvang. Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen betaling komt de overeenkomst zonder enige berichtgeving te vervallen en kan je er geen aanspraak meer op maken en is de gehele vordering opeisbaar.
 3. Bij wanbetaling en/of wangedrag mogen wij jou altijd weigeren (op dat moment en in de toekomst) of wegsturen. Je ontvangt dan geen restitutie op reeds betaalde gelden.

Artikel 17. Online cursus (aanvullend)

 1. Het is mogelijk om deel te nemen aan onze online cursus.
 2. Je ontvangt voor de online cursus een factuur, die voorafgaand aan deelname dient te zijn voldaan.
 3. Je ontvangt (tenzij sprake is van een storing) een bevestiging van de geplaatste bestelling. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure, krijg je direct toegang tot de online cursus en beschik je over de content via een eigen inlog (tenzij duidelijk anders aangegeven). Op dat moment kun jij jouw bestelling niet meer annuleren, er bestaat geen restitutie bij betaalde gelden. Het is niet mogelijk om te annuleren en je moet derhalve het volledige bedrag betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is en dat ook tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
  TENZIJ
  Er sprake is van Dripping. In dat geval geldt dat je bij deze online aankoop 14 dagen bedenktijd hebt, waarbij je de toegang tot de online cursus kan opzeggen. Maar, de vooruitgang in de cursus wordt bijgehouden en als je jezelf zou beroepen op dit herroepingsrecht terwijl je al begonnen bent aan de cursus, vervalt dit recht en/of is betaling verschuldigd van het reeds genoten deel.
 4. Wij mogen altijd bepaalde deelnemers weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat wij verplicht zijn om een reden te geven, waarna de betalingsverplichting vervalt en al voldane betalingen (naar evenredigheid van niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
 5. Wij kunnen geen garantie geven dat de online bijeenkomst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de verbinding.
 6. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig is voor het gebruik.
 7. Het is niet verplicht deel te nemen, maar geen deelname betekent niet dat je recht hebt op een (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde gelden.
 8. Wij streven ernaar de materialen online toegankelijk te houden tijdens de looptijd van de gekochte cursus (voor de duur van een jaar), maar kunnen dit niet garanderen.
 9. Wij mogen de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht, zonder dat wij gehouden zijn aan opgave van reden. Wij zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 18. Urenkaart (aanvullend)

 1. Het is mogelijk een urenkaart met een vast aantal uren af te nemen.
 2. De begeleidende mail bij de urenkaart geeft jou onder meer informatie over de geldigheid, het aantal uur en wanneer je de uren kunt inzetten.
 3. De urenkaart wordt volledig en voorafgaand aan het gebruik gefactureerd, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 4. De urenkaart is na betaling van de factuur drie maanden geldig, tenzij anders overeengekomen.
 5. Let op dat de uren uiterlijk een week voor de afloop van de urenkaart, moeten zijn ingepland, omdat de uren alleen in de aangegeven periode kunnen worden ingezet.
 6. Je krijgt geen seintje als de kaart bijna is verlopen, dit dien je dus zelf bij te houden.
 7. Restitutie van betaalde gelden bij ongebruikte uren is niet mogelijk.
 8. De urenkaart kan niet door jou worden ingezet op Nationale feestdagen, avonden en weekenden.

Artikel 19. Overmacht

 1. Van overmacht aan onze zijde is sprake als wij worden verhinderd om onze verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot internetstoring, ziekte van dierbaren, virusinfecties of hack, stroomstoring, weersomstandigheid, natuurramp, verkeersstoring, epidemie en pandemie, stakingen, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden.
 2. Onder overmacht verstaan wij ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door ons zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd (die dag of op dat moment). Onder overmacht verstaan wij ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waarvan wij afhankelijk zijn.
 3. Voor zolang de overmacht duurt, mogen wij onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als de overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, hebben wij allebei het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te vergoeden. Ook niet als wij door die overmacht een bepaald voordeel genieten.
 4. Voor zover wij op het moment waarop de overmacht begon, gedeeltelijk onze verplichtingen al zijn nagekomen of die nog wel zou kunnen nakomen, hebben wij het recht om eventueel dat gedeelte al te declareren. Jij bent gehouden om die declaratie te voldoen alsof het een aparte overeenkomst zou zijn.

Artikel 20. Garantie 

 1. Wij voeren onze werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen. Maar, wij hebben altijd een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat wij ons tot het uiterste inspannen om jou een goed resultaat te laten behalen. Maar, dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het uiteindelijke (uitgebleven) resultaat en/of de gevolgen hiervan noch dat dit een reden is voor wanprestatie of restitutie van betaalde gelden. Immers hangt het uiteindelijke resultaat van veel factoren af waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan onder meer jouw eigen instelling en ook de wisselende markt.
 2. Behalve wat uitdrukkelijk in de overeenkomst en/of in deze voorwaarden is opgenomen geven wij geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot met onze diensten. De bepalingen in deze algemene ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van jou uit hoofde van de wet onverlet.
 3. Je garandeert dat je onze diensten niet zal gebruiken:
  • Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op onze rechten of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • In strijd met geldende wet- of regelgeving en/of In strijd met een bepaling van de Overeenkomst
  • Wij geven geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud.

Artikel 21. Onze aansprakelijkheid

 1. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die jij neemt, al dan niet naar aanleiding van ons advies. En wij kunnen door jou niet aansprakelijk worden gesteld als het resultaat niet voldoet aan jouw verwachtingen, zie hierbij ook artikel 19 lid 1 van deze voorwaarden. Let op dat onze diensten alleen bedoeld zijn als hulpmiddel.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij wij de schade opzettelijk of met bewuste roekeloosheid hebben veroorzaakt. 
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten. Onder indirecte schade en gevolgschade verstaan wij in ieder geval: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 4. Elke aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot de laatst voldane factuur, met een maximum van € 1500,00. 
 5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als wij aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen. Ook niet voor enige schade van welke aard dan ook geleden door jou die verband houdt met het (niet) functioneren van jouw apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen, noch voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 7. Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde diensten. 
 8. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel door jou geleden schade door een verkeerd door jou geïnterpreteerd en/of uitgevoerd advies en/of idee. Elkaar opvolgende adviezen, worden beschouwd als één advies.
 9. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele van effecten van onze dienstverlening.
 10. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van jouw eigendommen op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de retraite, inclusief alle activiteiten en vervoer naar en van de retraite.
 11. Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door ons vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Wij sluiten artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek niet uit.

Artikel 22. Jouw aansprakelijkheid

 1. Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, dan is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan ons verschuldigd zijn. 
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door jou als natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan jij tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat jij beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon.
 3. Bij wanbetaling door de rechtspersoon ben jij persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze al dan niet op verzoek van jou ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van jou als natuurlijk persoon of beiden is gesteld. 

Artikel 23. Klachten 

 1. Jij zult klachten over de door ons gedane werkzaamheden uiterlijk 14 dagen na het betreffende feit aan ons te melden via [email protected]
 2. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat wij hierop adequaat kunnen reageren.
 3. Als een klacht gegrond is zullen wij de werkzaamheden alsnog verrichten zoals afgesproken, tenzij dit inmiddels voor jou aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dien je schriftelijk kenbaar te maken. Wij zijn slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 21.
 4. Een klacht kan er niet toe leiden dat wij gehouden zijn om andere werkzaamheden te verrichten dan afgesproken. 
 5. Klachten over de door ons uitgevoerde werkzaamheden schorten jouw betalingsverplichting niet op.
 6. Wij spreken bovendien af dat wij elkaar ondanks een eventuele klacht, niet negatief over elkaar zullen uitlaten tijdens of na het einde van de overeenkomst.

Artikel 24. Intellectueel eigendom & licentie

 1. Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, onze content, het door ons gedeelde in en gelinkt onze cursus, de download(s), PDF etc., tenzij wij schriftelijk anders afspraken. 
 2. Jij mag geen sub licenties verlenen aan derden, ook niet voor overdracht van je eigen licentie, tenzij anders afgesproken. Je mag dus ook geen inloggegevens delen met derden.
 3. Je mag screenshots te maken van de online cursus/coaching en via social media delen mits dit gebeurt met vermelding van “Wandering Minds”.
 4. Jij bent nadrukkelijk niet gerechtigd de content voor commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 5. Wij mogen ons werk gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, tenzij anders afgesproken. 
 6. Elk gebruik van een werk dat niet is afgesproken, beschouwen wij als inbreuk op ons intellectueel eigendom.
 7. Bij inbreuk waarschuwen wij jou en vragen wij jou om de inbreuk te stoppen. Wij hebben het recht om van jou een vergoeding te eisen ter hoogte van tenminste driemaal de door ons gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 
 8. Daarnaast ben jij ons een bedrag verplicht (verbeur jij een bedrag) ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 9. Het verbeuren van de in dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan onze overige rechten, waaronder ons recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 25. Geheimhouding

 1. Wij nemen de verplichting op ons tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van onze overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die wij aan elkaar ter beschikking hebben gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Wij zullen de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, waarvan het vertrouwelijke karakter mag worden verondersteld.

Artikel 26. Naleving AVG

 1. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze overeenkomst. In principe verwerken wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn anders te handelen. Hoe wij (persoons)gegevens verwerken lees je in ons privacybeleid op www.wanderingminds.world.

Artikel 27. Wijziging voorwaarden

 1. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij zoveel mogelijk vooraf met jou bespreken.
 4. Handel jij als consument dan heb je het recht om de overeenkomst op te zeggen, bij een wezenlijke wijziging of als wij deze wijzigen binnen drie maanden nadat je de overeenkomst hebt afgesloten.

Artikel 28. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen ons is alleen het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Als wij een geschil hebben proberen we eerst om daar in onderling en in goed overleg uit te komen.
 3. Komen wij niet in goed overleg uit het geschil, dan is de Rechtbank Den Haag, exclusief bevoegd om kennis te nemen van dat geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft (bij consumenten). 

 

Ontvang onze nieuwsbrief en ontdek tips, verhalen en wijsheden voor een fijn leven met jouw Wandering Mind

Mis niets!

15585
Scroll naar boven